Statut OAK Šumperk

Statut
Okresní Agrární komory Šumperk


Část první

Úvodní ustanovení

Čl. 1

(1) Okresní Agrární komora Šumperk (dále jen “komora“) je samosprávným nestátním sdružením, zřízeným dle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a zákonů č. 121/1993 Sb. a č. 223/94 Sb., kterými se tento zákon mění a doplňuje (dále jen “zákon“).

(2) Posláním komory je podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů.

(3) Komora je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Sídlem komory je Šumperk. Komora je základním strukturálním a organizačním článkem Agrární komory ČR (dále jen “ komora ČR “).


Část druhá

Působnost a úkoly komory

Čl. 2

(1) Komora v souladu se statutem Agrární komory ČR zabezpečuje bezprostřední vztah ke členům a v rámci své působnosti zejména:

a) poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,

b) vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska,

c) organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti,

d) na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,

e) dbá, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

f) může zřizovat a spravovat zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,

g) může zřídit smírčí komisi k předcházení obchodních sporů mezi svými členy,

h) podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízená k tomuto účelu,

i) vede seznam členů komory a poskytuje údaje o členské základně do souhrnného zpracování Agrární komoře ČR,

j) vykonává živnost – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

k) vykonává vlastní hospodářskou činnost,


(2) Komora spolupracuje s příslušnými státními orgány, okresními, obecními úřady a institucemi zejména při tvorbě a realizaci okresní agrární, výživové a lesní politiky, při podpoře podnikání včetně podpory formou dotací a subvencí, regulace výroby a trhu, vyjadřování se k podnikatelským a ekologickým projektům a záměrům a ke státním a veřejným zakázkám.

(3) Spolupracuje se společenstvy, komorami a dalšími institucemi v ČR a v zahraničí.


Čl. 3

(1) Komora zabezpečuje výkon působnosti a plnění úkolů svými orgány včetně odborných sekcí a prostřednictvím úřadu komory. Využívá služby a zprostředkovává spolupráci s jinými odbornými institucemi.

 

Část třetí

Členství v komoře


Čl. 4

Vznik a zánik členství

(1) Členy komory mohou být právnické a fyzické osoby, provozující podnikatelskou činnost v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví, lesní a vodní hospodářství a navazujících oborech v okrese, které představenstvo na základě písemné přihlášky přijme za členy.

(2) Členství v komoře je dobrovolné. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů komory.

(3) Členství v komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů na základě:

a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti,
b) úmrtím člena,
c) zániku právnické osoby,
d) oznámení o vystoupení z komory,
e) vyloučení z komory.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

(1) Členové komory mají právo:

a) volit a být voleni do orgánů komory,
b) využívat služeb poskytovaných komorou,
c) podávat návrhy na zlepšení činnosti komory,
d) požadovat od odborných orgánů komory pomoc a ochranu při zabezpečování podnikatelské činnosti v oblasti ekonomické a právní,
e) obracet se k dozorčí radě se zdůvodněnými stížnostmi,
f) uvádět na firemním označení, tiskovinách, případně i výrobcích apod. členství v komoře.

(2) Členové komory mají tyto povinnosti:

a) vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
b) dodržovat statut, jednací a volební řád komory,
c) řádně platit stanovené členské příspěvky.
d) plnit přijatá usnesení orgánů komory


Část čtvrtá

Orgány a úřad komory


Čl. 6

Orgány komory

(1) Komora má tyto orgány:

a) valnou hromadu členů
b) představenstvo
c) dozorčí radu.

(2) Členství v představenstvu a dozorčí radě je nezastupitelné.

(3) Funkční období členů představenstva a dozorčí rady je tříleté.

(4) Valná hromada může zřídit odborné sekce a komise. Do odborných sekcí a dalších komisí (jsou – li zřízeny) mohou být zvoleni a nebo přizváni i nečlenové komory. Vznik a činnost orgánů, komisí, sekcí a pomocných orgánů upravuje volební a jednací řád komory.

Čl. 7

Valná hromada členů

(1) Nejvyšším orgánem komory je valná hromada členů.

(2) Valná hromada členů
a) schvaluje statut komory, jeho změny a doplňky,
b) volí a odvolává předsedu, místopředsedy, členy představenstva, předsedu dozorčí rady a členy dozorčí rady, zástupce do sněmu komory ČR z řad členů okresní komory,
c) stanoví hlavní úkoly komory,
d) schvaluje sloučení okresní komory s jinými okresními komorami, případně jejich rozdělení,
e) schvaluje zprávu představenstva a dozorčí rady komory o činnosti a hospodaření, a její účetní uzávěrku,
f) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva komory,
g) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí představenstva o nepřijetí za člena komory a nebo o odvolání proti vyloučení člena,
h) rozhoduje o dalších záležitostech komory, jejichž rozhodnutí si vyhradila.
i) schvaluje jednací a volební řád a jejich změny a doplňky
j) schvaluje způsob a výši členských příspěvků a rozhoduje o udělení výjimek jejich zaplacení

(3) Na valné hromadě jsou si hlasy členů rovny

(4) Valná hromada členů je schopna se platně usnášet, je – li přítomna nadpoloviční většina členů. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

(5) Valnou hromadu členů svolává představenstvo komory nejméně jednou za rok je povinno ji svolat vždy, požádá – li o to písemně alespoň jedna třetina členů okresní komory, nebo dozorčí rada okresní komory, a to nejpozději do dvou měsíců.

Čl. 8

Představenstvo komory

(1) Představenstvo je řídícím orgánem komory: za svou činnost odpovídá valné hromadě členů.

(2) Představenstvo má celkem 5 členů. Jeho členy jsou předseda a tři místopředsedové a jeden člen. Jednání představenstva probíhá dle jednacího řádu.

(3) Představenstvo rozhoduje o všech jejích záležitostech, které zákon, statut a jednací řád komory, usnesení valné hromady nesvěří jinému orgánu komory. Představenstvo zejména
a) připravuje podklady pro jednání valné hromady členů a zajišťuje výkon jejich usnesení, zajišťuje vedení komory
b) rozhoduje o přijetí za člena komory a o zániku členství v případě vyloučení člena,
c) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí předsedy a místopředsedy,
d) odpovídá za hospodaření s majetkem komory,
e) jmenuje a odvolává ředitele úřadu komory,
f) schvaluje organizační řád úřadu komory
g) schvaluje odměňování pracovníků komory
h) navrhuje valné hromadě způsob a výši placení členských příspěvků a udělení výjimek jejich zaplacení.

(4) Představenstvo svolává předseda dle potřeby.
(5) Představenstvo komory plní další úkoly komory, které nebyly svěřeny jinému orgánu komory.

Čl. 9

Předseda a místopředsedové komory

(1) Předseda zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu jím pověřený místopředseda nebo jiný člen představenstva.

(2) Předseda současně vykonává funkci předsedy představenstva, svolává a řídí jeho jednání, dohlíží na činnost úřadu a vykonává další činnosti, které mu stanoví statut, usnesení valné hromady a představenstva komory.

(3) Místopředsedové současně vykonávají funkce místopředsedů představenstva, odpovídají za jednotlivé činnosti (zemědělství, potravinářství a lesnictví) a řídí činnost příslušných sekcí, jsou – li ustaveny.

Čl. 10

Dozorčí rada komory

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem komory, má tři členy. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.

(2) Dozorčí rada komory
a) kontroluje hospodaření a činnost komory v rozsahu stanoveném statutem, usnesením valné hromady nebo příspěvkovým řádem,
b) pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedů, jsou – li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory: pozastavené rozhodnutí předkládá představenstvu komory,
c) pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva, je – li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory: pozastavené rozhodnutí předkládá valné hromadě členů,
d) řeší obchodní a další spory mezi členy.

(1) Činnost dozorčí rady komory řídí její předseda volený valnou hromadou. Členství v dozorčí radě komory je neslučitelné s členstvím v představenstvu komory. Členem dozorčí rady nemůže být pracovník komory.

(2) Dozorčí rada se řídí jednacím řádem a statutem komory.

(3) Předseda dozorčí rady se může zúčastnit jednání představenstva s hlasem poradním.

Čl. 11

Úřad komory

(1) Činnost komory pracovně a výkonně zabezpečuje úřad komory, který zejména:
a) technicky zabezpečuje činnost orgánů, sekcí a komisí,
b) připravuje podklady pro jednání orgánů komory,
c) vede administrativu a zajišťuje běžný chod komory,
d) plní další úkoly podle pokynů představenstva komory.

(2) Úřad komory řídí a představenstvu za jeho činnost odpovídá ředitel, který je pracovníkem komory.

(3) Činnost úřadu zabezpečují pracovníci komory.


Čl. 12

Právní úkony

(1) Předseda zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu jím pověřený místopředseda nebo jiný člen představenstva.


(2) Ředitel jedná jménem komory ve věcech týkajících se činnosti úřadu komory určené stanovami a usnesením orgánů komory.

(3) Představenstvo stanoví usnesením, které další osoby (např. členové představenstva a pracovníci úřadu) a v jakých věcech jsou oprávněné jednat jménem komory, jakož i pravidla pro podpisové vzory a další náležitosti.

Část pátá

Hospodaření komory

Čl. 13

(1) Příjmy komory tvoří členské příspěvky, dotace, dary, příjmy z vlastní hospodářské činnosti a jiné příjmy.

(2) Komora samostatně spravuje svůj majetek.

Část šestá

Čl. 14

Závěrečná a zvláštní ustanovení


(1) Statut komory byl schválen na valné hromadě komory konané dne 9.9.2015 s účinností od 9.9.2015.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Okresní Agrární komora Šumperk

Jílová 1550/1

787 01  Šumperk

E: oaksumperk@seznam.cz

T: 778 715 429

Napište nám

Partneři

Renomia-agro_znacka

    Logo-kis_2

 

 Zabreh