Statut OAK Šumperk

Statut

Okresní Agrární komory Šumperk

Část první

Úvodní ustanovení

Čl. 1

(1)            Okresní Agrární komora Šumperk (dále jen “komora“) je samosprávným nestátním  sdružením, zřízeným dle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a zákonů č. 121/1993 Sb. a č. 223/1994 Sb., kterými se tento zákon mění a doplňuje (dále jen “zákon“). ---------------------------

 

(2)            Posláním komory je podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů. ----------------

(3)            Komora je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Sídlem komory je Šumperk. Komora je základním strukturálním a organizačním článkem Agrární komory ČR (dále jen “ komora ČR “). --------------------------------------------------------------------

Část druhá

Působnost a úkoly komory

Čl. 2

 

(1)            Komora v souladu se statutem Agrární komory ČR zabezpečuje bezprostřední vztah                ke členům a v rámci své působnosti zejména: -------------------------------------------------

a)               poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, ---------------------------------------------------------------

b)              vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska, ----------------

c)               organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti, ----------------------------------------------------------------

d)              na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti, ----------------------------------------------------------

e)               dbá, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně                                 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ---------------------------------

f)                může zřizovat a spravovat zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání                      a vzdělanosti, ------------------------------------------------------------------------------

g)              může zřídit smírčí komisi k předcházení obchodních sporů mezi svými členy, -

h)              podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízená   k tomuto účelu, -----------------------------------------------------------------

i)                vede seznam členů komory a poskytuje údaje o členské základně do souhrnného zpracování Agrární komoře ČR, --------------------------------------------------------

j)                vykonává živnost – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti: ------------------------------------------

-      Zprostředkování obchodu a služeb; -------------------------------------------------

-      Velkoobchod a maloobchod; --------------------------------------------------------

-      Pronájem a půjčování věcí movitých; ----------------------------------------------

-      Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -

-      Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; ------------------------------

-      Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; ---------------------------------------------------------------------------------

-      Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; --------------------------------------------------------------------------------

-      Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, ---------------------------------------------------------------------

k)              vykonává vlastní hospodářskou činnost. -----------------------------------------------

(2)            Komora spolupracuje s příslušnými státními orgány, okresními, obecními úřady                      a institucemi zejména při tvorbě a realizaci okresní agrární, výživové a lesní politiky, při podpoře podnikání včetně podpory formou dotací a subvencí, regulace výroby a trhu, vyjadřování se k podnikatelským a ekologickým projektům a záměrům a ke státním                     a veřejným zakázkám. -----------------------------------------------------------------------------

(3)            Spolupracuje se společenstvy, komorami a dalšími institucemi v ČR a v zahraničí. -----

Čl. 3

 

(1)            Komora zabezpečuje výkon působnosti a plnění úkolů svými orgány včetně odborných sekcí a prostřednictvím úřadu komory. Využívá služby a zprostředkovává spolupráci s jinými odbornými institucemi. -----------------------------------------------------------------

Část třetí

Členství v komoře

Čl. 4

Vznik a zánik členství

(1)            Členy komory mohou být právnické a fyzické osoby, provozující podnikatelskou činnost v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví, lesní a vodní hospodářství a navazujících oborech v okrese, které představenstvo na základě písemné přihlášky přijme za členy. ------------------------------------------------------------------------------------

(2)            Členství v komoře je dobrovolné. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu                        do seznamu členů komory. -----------------------------------------------------------------------

(3)            Členství v komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů na základě: -------------------

a)               zániku oprávnění k podnikatelské činnosti, -------------------------------------------

b)              úmrtím člena, ------------------------------------------------------------------------------

c)               zániku právnické osoby, -----------------------------------------------------------------

d)              oznámení o vystoupení z komory, ------------------------------------------------------

e)               vyloučení z komory. --------------------------------------------------------------------

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 

(1)            Členové komory mají právo: --------------------------------------------------------------------

a)               volit a být voleni do orgánů komory, --------------------------------------------------

b)              využívat služeb poskytovaných komorou, --------------------------------------------

c)               podávat návrhy na zlepšení činnosti komory, ----------------------------------------

d)              požadovat od odborných orgánů komory pomoc a ochranu při zabezpečování podnikatelské činnosti v oblasti ekonomické a právní, ------------------------------

e)               obracet se k dozorčí radě se zdůvodněnými stížnostmi, -----------------------------

f)                uvádět na firemním označení, tiskovinách, případně i výrobcích apod. členství v komoře. -----------------------------------------------------------------------------------

(2)            Členové komory mají tyto povinnosti: ----------------------------------------------------------

a)               vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ------------------------------------------------------------------------

b)              dodržovat statut, jednací a volební řád komory, --------------------------------------

c)               řádně platit stanovené členské příspěvky, ---------------------------------------------

d)              plnit přijatá usnesení orgánů komory. ----------------------------------------------

 

Část čtvrtá

Orgány a úřad komory

Čl. 6

 

Orgány komory

 

(1)            Komora má tyto orgány: --------------------------------------------------------------------------

a)               valná hromada členů, ---------------------------------------------------------------------

b)              představenstvo, ----------------------------------------------------------------------------

c)               dozorčí radu. -------------------------------------------------------------------------------

(2)            Členství v představenstvu a dozorčí radě je nezastupitelné. ---------------------------------

(3)            Funkční období členů představenstva a dozorčí rady je tříleté. ------------------------------

(4)            Valná hromada může zřídit odborné sekce a komise. Do odborných sekcí a dalších komisí (jsou – li zřízeny) mohou být zvoleni nebo přizváni i nečlenové komory. Vznik a činnost orgánů, komisí, sekcí a pomocných orgánů upravuje volební a jednací řád komory. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 7

Valná hromada členů

 

(1)            Nejvyšším orgánem komory je valná hromada členů. ---------------------------------------

(2)            Valná hromada členů -----------------------------------------------------------------------------

a)               schvaluje statut komory, jeho změny a doplňky, -------------------------------------

b)              volí a odvolává předsedu, místopředsedu, členy představenstva, předsedu dozorčí rady a členy dozorčí rady, zástupce do sněmu komory ČR z řad členů okresní komory, ---------------------------------------------------------------------------

c)               stanoví hlavní úkoly komory, ------------------------------------------------------------

d)              schvaluje sloučení okresní komory s jinými okresními komorami, případně jejich rozdělení, ---------------------------------------------------------------------------

e)               schvaluje zprávu představenstva a dozorčí rady komory o činnosti a hospodaření, a její účetní uzávěrku, --------------------------------------------------------------------

f)                rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva komory, --------------------

g)              rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí představenstva o nepřijetí za člena komory a nebo o odvolání proti vyloučení člena, ------------------------------------

h)              rozhoduje o dalších záležitostech komory, jejichž rozhodnutí si vyhradila, ------

i)                schvaluje jednací a volební řád a jejich změny a doplňky, --------------------------

j)                schvaluje způsob a výši členských příspěvků a rozhoduje o udělení výjimek jejich zaplacení. ---------------------------------------------------------------------------

(3)            Na valné hromadě jsou si hlasy členů rovny. --------------------------------------------------

(4)            Valná hromada členů je schopna se platně usnášet, je – li přítomna nadpoloviční většina členů. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. -

(5)            Valnou hromadu členů svolává představenstvo komory nejméně jednou za rok. Je povinno ji svolat vždy, požádá – li o to písemně alespoň jedna třetina členů okresní komory, nebo dozorčí rada okresní komory, a to nejpozději do dvou měsíců. -----------

(6)            Termín konání valné hromady a její pořad se členům oznámí písemně nejméně sedm (7) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle elektronicky do datové schránky člena nebo na e-mailovou adresu  člena uvedenou v seznamu členů komory. -----------------------------------------------------

Čl. 8

Představenstvo komory

 

(1)            Představenstvo je řídícím orgánem komory: za svou činnost odpovídá valné hromadě členů. ------------------------------------------------------------------------------------------------

(2)            Představenstvo má celkem 5 členů. Jeho členy jsou předseda, místopředseda a tři členové. Jednání představenstva probíhá dle jednacího řádu schváleného představenstvem. -----------------------------------------------------------------------------------

(3)            Představenstvo rozhoduje o všech jejích záležitostech, které zákon, statut a jednací řád komory, usnesení valné hromady nesvěří jinému orgánu komory. Představenstvo zejména ---------------------------------------------------------------------------------------------

a)               připravuje podklady pro jednání valné hromady členů a zajišťuje výkon jejich usnesení, -----------------------------------------------------------------------------------

b)              rozhoduje o přijetí za člena komory a o zániku členství v případě vyloučení člena, ----------------------------------------------------------------------------------------

c)               rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí předsedy a místopředsedy, ----------------

d)              odpovídá za hospodaření s majetkem komory, ----------------------------------------

e)               jmenuje a odvolává ředitele úřadu komory, -------------------------------------------

f)                schvaluje organizační řád úřadu komory, ----------------------------------------------

g)              schvaluje odměňování pracovníků komory, -------------------------------------------

h)              navrhuje valné hromadě způsob a výši placení členských příspěvků a udělení výjimek jejich zaplacení. -----------------------------------------------------------------

(4)            Představenstvo svolává předseda dle potřeby. -------------------------------------------------

 

(5)            Představenstvo komory plní další úkoly komory, které nebyly svěřeny jinému orgánu komory. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 9

Předseda a místopředseda komory

(1)            Předseda současně vykonává funkci předsedy představenstva, svolává a řídí jeho jednání, dohlíží na činnost úřadu a vykonává další činnosti, které mu stanoví statut, usnesení valné hromady a představenstva komory. -------------------------------------------

(2)            Místopředseda současně vykonává funkce místopředsedy představenstva. ----------------

Čl. 10

 

Dozorčí rada komory

 

(1)            Dozorčí rada je kontrolním orgánem komory, má tři členy. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.  ------------------------------------------------------------------------------------

(2)            Dozorčí rada komory ------------------------------------------------------------------------------

a)               kontroluje hospodaření a činnost komory v rozsahu stanoveném statutem, usnesením valné hromady, příspěvkovým řádem nebo rozpočtem, ---------------

b)              pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedy, jsou – li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory: pozastavené rozhodnutí předkládá představenstvu komory, -------------

c)               pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva, je – li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory: pozastavené rozhodnutí předkládá valné hromadě členů, ---------------------------

d)              řeší obchodní a další spory mezi členy. ------------------------------------------------

(3)            Činnost dozorčí rady komory řídí její předseda volený valnou hromadou. Členství v dozorčí radě komory je neslučitelné s členstvím v představenstvu komory. Členem dozorčí rady nemůže být pracovník komory. --------------------------------------------------

(4)            Dozorčí rada se řídí jednacím řádem a statutem komory. ------------------------------------

 

(5)            Předseda dozorčí rady se může zúčastnit jednání představenstva s hlasem poradním. ---

 

Čl. 11

 

Úřad komory

 

(1)            Činnost komory pracovně a výkonně zabezpečuje úřad komory, který zejména: --------

a)               technicky zabezpečuje činnost orgánů, sekcí a komisí, ------------------------------

b)              připravuje podklady pro jednání orgánů komory, ------------------------------------

c)               vede administrativu a zajišťuje běžný chod komory, --------------------------------

d)              plní další úkoly podle pokynů představenstva komory. -----------------------------

(2)            Úřad komory řídí a představenstvu za jeho činnost odpovídá ředitel, který je pracovníkem komory. -----------------------------------------------------------------------------

(3)            Činnost úřadu zabezpečují pracovníci komory. -----------------------------------------------

 

 

Čl. 12

 

Právní jednání

 

(1)            Navenek komoru zastupují a jednají za ní samostatně předseda nebo místopředseda nebo společně dva členové představenstva. ----------------------------------------------------------

(2)            Ředitel jedná jménem komory ve věcech týkajících se činnosti úřadu komory určené stanovami a usnesením orgánů komory. --------------------------------------------------------

(3)            Představenstvo stanoví usnesením, které další osoby (např. členové představenstva a pracovníci úřadu) a v jakých věcech jsou oprávněné jednat jménem komory, jakož i pravidla pro podpisové vzory a další náležitosti. ----------------------------------------------

 

 

Část pátá

 

Hospodaření komory

 

Čl. 13

 

(1)            Příjmy komory tvoří členské příspěvky, dotace, dary, příjmy z vlastní hospodářské činnosti a jiné příjmy. -----------------------------------------------------------------------------

(2)            Komora samostatně spravuje svůj majetek. ----------------------------------------------------

 

Část šestá

 

Čl. 14

 

Závěrečná a zvláštní ustanovení

(1)       Statut komory byl schválen na valné hromadě komory konané dne 14.06.2022 s účinností od 14.06.2022. ---------------------------------------------------------------------------------

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Okresní Agrární komora Šumperk

Jílová 1550/1

787 01  Šumperk

E: oaksumperk@seznam.cz

T: 778 715 429

Napište nám

Partneři

Renomia-agro_znacka

    Logo-kis_2

 

 Zabreh